Isparta Yaşlanıyor

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Isparta nüfusunun yüzde 13,6 yaşlı olarak kabul ediliyor. Verilere göre şehrimizin 2021 yılı nüfusu 445 bin 678'dir. Bu nüfus, 220.699 erkek ve 224.979 kadından oluşmaktadır.

Isparta Yaşlanıyor

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Isparta nüfusunun yüzde 13,6 yaşlı olarak kabul ediliyor. Verilere göre şehrimizin 2021 yılı nüfusu 445 bin 678'dir. Bu nüfus, 220.699 erkek ve 224.979 kadından oluşmaktadır.

 

Yaşlı nüfus olarak kabul edilen 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus, 2016 yılında 6 milyon 651 bin 503 kişi iken son beş yılda %24,0 artarak 2021 yılında 8 milyon 245 bin 124 kişi oldu. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise 2016 yılında %8,3 iken, 2021 yılında %9,7'ye yükseldi. Yaşlı nüfusun 2021 yılında %44,3'ünü erkek nüfus, %55,7'sini kadın nüfus oluşturdu. Nüfus projeksiyonlarına göre yaşlı nüfus oranının 2025 yılında %11,0, 2030 yılında %12,9, 2040 yılında %16,3, 2060 yılında %22,6 ve 2080 yılında %25,6 olacağı öngörüldü.

 

YAŞLI NÜFUSUN %64,7'SİNİN 65-74 YAŞ GRUBUNDA YER ALDIĞI GÖRÜLDÜ

 

 Yaşlı nüfus yaş grubuna göre incelendiğinde, 2016 yılında yaşlı nüfusun %61,5'inin 65-74 yaş grubunda, %30,2'sinin 75-84 yaş grubunda ve %8,2'sinin 85 ve daha yukarı yaş grubunda yer aldığı görülürken, 2021 yılında %64,7'sinin 65-74 yaş grubunda, %27,3'ünün 75-84 yaş grubunda ve %8,0'inin 85 ve daha yukarı yaş grubunda yer aldığı görüldü.

 

TÜRKİYE NÜFUSUNUN YAŞ YAPISI DEĞİŞTİ

 

 Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranının %10,0'u geçmesi nüfusun yaşlanmasının bir göstergesidir. Türkiye'de yaşlı nüfus, diğer yaş gruplarındaki nüfusa göre daha yüksek bir hız ile artış gösterdi. Küresel yaşlanma süreci olarak adlandırılan "demografik dönüşüm" sürecinde olan Türkiye'de, doğurganlık ve ölümlülük hızlarındaki azalma ile birlikte sağlık alanında kaydedilen gelişmeler, yaşam standardının, refah düzeyinin ve doğuşta beklenen yaşam süresinin artması ile nüfusun yaş yapısı şekil değiştirdi. Çocuk ve gençlerin toplam nüfus içindeki oranı azalırken yaşlıların toplam nüfus içindeki oranı artış gösterdi. Türkiye, oransal olarak yaşlı nüfus yapısına sahip ülkelere göre hala genç bir nüfus yapısına sahip olsa da, yaşlı nüfus sayısal olarak oldukça fazladır.

 

TÜRKİYE NÜFUSUNUN ORTANCA YAŞI YÜKSELDİ

 

 Ortanca yaş, yeni doğan bebekten en yaşlıya kadar nüfusu oluşturan kişilerin yaşları küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortada kalan kişinin yaşıdır. Nüfusun yaşlanması ile ilgili bilgi veren göstergelerden biri olan ortanca yaş, 2016 yılında 31,4 iken 2021 yılında 33,1 oldu. Ortanca yaş 2021 yılında erkeklerde 32,4, kadınlarda 33,8 olarak gerçekleşti. Nüfus projeksiyonlarına göre, ortanca yaşın 2025 yılında 34,1, 2030 yılında 35,6, 2040 yılında 38,5, 2060 yılında 42,3 ve 2080 yılında 45,0 olacağı öngörüldü.

 

YAŞLI BAĞIMLILIK ORANI 2021 YILINDA %14,3 OLDU

 

Çalışma çağındaki yüz kişiye düşen yaşlı sayısını ifade eden yaşlı bağımlılık oranı, 2016 yılında %12,3 iken bu oran 2021 yılında %14,3'e yükseldi. Nüfus projeksiyonlarına göre, yaşlı bağımlılık oranının 2025 yılında %16,4, 2030 yılında %19,6, 2040 yılında %25,3, 2060 yılında %37,5 ve 2080 yılında %43,6 olacağı öngörüldü.

 

TÜRKİYE, YAŞLI NÜFUS ORANINA GÖRE SIRALAMADA 167 ÜLKE ARASINDA 68. SIRADA YER ALDI

 

Nüfus tahminlerine göre 2021 yılı için dünya nüfusunun 7 milyar 831 milyon 718 bin 605 kişi, yaşlı nüfusun ise 764 milyon 321 bin 142 kişi olduğu tahmin edildi. Bu tahminlere göre dünya nüfusunun %9,8'ini yaşlı nüfus oluşturdu. En yüksek yaşlı nüfus oranına sahip ilk üç ülke sırasıyla %34,3 ile Monako, %28,8 ile Japonya ve %22,8 ile İtalya oldu. Türkiye, 167 ülke arasında 68. sırada yer aldı.

 

YAŞLI NÜFUS ORANININ EN YÜKSEK OLDUĞU İL SİNOP OLDU

 

Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il, 2021 yılında %20,1 ile Sinop oldu. Bu ili %19,2 ile Kastamonu, %17,8 ile Artvin izledi. Yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu il ise %3,5 ile Şırnak oldu. Bu ili %3,9 ile Hakkari, %4,0 ile Şanlıurfa izledi. Toplam nüfus içinde yaşlı nüfus oranının yıllara göre en düşük olduğu illerin, genç nüfus yapısına sahip olan Şanlıurfa, Şırnak ve Hakkari olduğu görüldü.

 

YAKLAŞIK HER 4 HANEDEN BİRİNDE EN AZ BİR YAŞLI FERT BULUNDUĞU GÖRÜLDÜ

 

 Türkiye'de 2021 yılında toplam 25 milyon 329 bin 833 haneden 6 milyon 112 bin 760'ında yaşlı nüfus olarak tanımlanan, 65 ve daha yukarı yaşta en az bir fert bulunduğu görüldü. Diğer bir ifadeyle, hanelerin %24,1'inde en az bir yaşlı fert yaşadığı görüldü.

 

TÜRKİYE'DE 1 MİLYON 561 BİN 398 YAŞLININ TEK BAŞINA YAŞADIĞI GÖRÜLDÜ

 

 En az bir yaşlı fert bulunan 6 milyon 112 bin 760 hanenin 1 milyon 561 bin 398'ini tek başına yaşayan yaşlı fertler oluşturdu. Bu hanelerin %74,9'unu yaşlı kadınlar, %25,1'ini ise yaşlı erkekler oluşturdu.

 

TEK KİŞİLİK YAŞLI HANEHALKI ORANININ EN YÜKSEK OLDUĞU İL BURDUR OLDU

 

En az bir yaşlı fert bulunan haneler içinde tek kişilik yaşlı hanehalkı oranının en yüksek olduğu il, 2021 yılında %35,2 ile Burdur oldu. Bu ili %34,9 ile Balıkesir, %34,4 ile Çanakkale izledi. Bu oranın en düşük olduğu il ise %6,5 ile Hakkari oldu. Bu ili %12,5 ile Şırnak, %12,9 ile Batman izledi. Yaşlı nüfusun %0,1'ini oluşturan 100 yaş ve üzerindeki yaşlı kişi sayısı, 2021 yılında 5 bin 859 oldu. Türkiye'de 100 yaş ve üzerinde en fazla yaşlıya sahip ilk üç il sırasıyla 815 kişi ile İstanbul, 276 kişi ile Şanlıurfa ve 272 kişi ile Mardin iken en az yaşlıya sahip ilk üç il ise sırasıyla 7 kişi ile Bartın ve Bayburt, 8 kişi ile Ardahan ve Bilecik oldu.

 

EĞİTİMLİ YAŞLI NÜFUS ORANI ARTTI

 

 Yaşlı nüfus içinde okuma yazma bilmeyenlerin oranı, 2016 yılında %20,8 iken 2020 yılında %15,6'ya düştü. Okuma yazma bilmeyen yaşlı kadınların oranının, 2020 yılında yaşlı erkeklerin oranından yaklaşık 5 kat fazla olduğu görüldü. Okuma yazma bilmeyen yaşlı kadınların oranı %24,2 iken yaşlı erkeklerin oranı %4,7 oldu.

 

YAŞLI NÜFUSUN CİNSİYETE GÖRE OKUMA YAZMA ORANI, 2016, 2020

 

Yaşlı nüfus eğitim durumuna göre incelendiğinde, 2016 yılında yaşlı nüfusun %43,7'si ilkokul mezunu, %5,6'sı ortaokul veya dengi okul/ilköğretim mezunu, %5,9'u lise veya dengi okul mezunu, %5,8'i yükseköğretim mezunu iken 2020 yılında ilkokul mezunu olanların oranı %46,1'e, ortaokul veya dengi okul/ilköğretim mezunu olanların oranı %7,9'a, lise veya dengi okul mezunu olanların oranı %8,0'e, yükseköğretim mezunu olanların oranı ise %7,4'e yükseldi. Yaşlı nüfusun eğitim durumu cinsiyete göre incelendiğinde, cinsiyetler arasında önemli farklılıklar olduğu gözlendi. Bitirilen tüm eğitim düzeylerinde yaşlı erkek nüfus oranının yaşlı kadın nüfus oranından daha yüksek olduğu görüldü.

 

EŞİ ÖLMÜŞ YAŞLI KADINLARIN ORANI, EŞİ ÖLMÜŞ YAŞLI ERKEKLERİN ORANININ 4 KATI OLDU

 

Yaşlı nüfus yasal medeni duruma göre incelendiğinde, cinsiyetler arasında önemli farklılıklar olduğu görüldü. Yaşlı erkek nüfusun 2021 yılında %1,3'ünün hiç evlenmemiş, %83,7'sinin resmi nikahla evli, %3,6'sının boşanmış, %11,4'ünün eşi ölmüş olduğu görülürken yaşlı kadın nüfusun %2,7'sinin hiç evlenmemiş, %46,0'sının resmi nikahla evli, %4,0'ünün boşanmış, %47,4'ünün ise eşi ölmüş olduğu görüldü.

 

YAŞLI NÜFUSUN YOKSULLUK ORANI %16,7 OLDU

 

 Gelir ve yaşam koşulları araştırması sonuçlarına göre, eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin %60'ına göre hesaplanan yoksulluk oranı, 2016 yılında Türkiye geneli için %21,2 iken 2020 yılında %21,9 oldu. Bu oran, yaşlı nüfus için 2016 yılında %16,0 iken 2020 yılında %16,7 oldu. Yaşlı nüfusun yoksulluğu cinsiyete göre incelendiğinde, yaşlı erkeklerde yoksulluk oranı 2016 yılında %14,7 iken 2020 yılında %15,6 oldu. Yaşlı kadınlarda yoksulluk oranı ise 2016 yılında %17,0 iken 2020 yılında %17,6 oldu.

 

YAŞLI NÜFUSUN İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI %10,0 OLDU

 

İşgücü istatistiklerine göre, işgücüne katılma oranı 2016 yılında 15 ve daha yukarı yaştaki nüfus için  %52,0 iken 2020 yılında %49,3 oldu. Bu oran yaşlı nüfus için 2016 yılında %11,8 iken 2020 yılında %10,0 oldu. İşgücüne katılma oranı cinsiyete göre incelendiğinde, bu oran yaşlı erkek nüfusta 2020 yılında %16,8 iken yaşlı kadın nüfusta %4,6 oldu. Yaşlı nüfustaki işsizlik oranının 2016 yılında %2,6 iken 2020 yılında %2,7 olduğu görüldü.

 

ÇALIŞAN YAŞLI NÜFUSUN %64,2'Sİ TARIM SEKTÖRÜNDE YER ALDI

 

 İşgücü istatistiklerine göre, istihdam edilen yaşlı nüfusun sektörel dağılımı incelendiğinde, 2020 yılında yaşlı nüfusun %64,2'sinin tarım, %27,7'sinin hizmetler, %6,1'inin sanayi, %2,0'sinin ise inşaat sektöründe yer aldığı görüldü.

 

MUTLU OLDUĞUNU BEYAN EDEN YAŞLI BİREYLERİN ORANI %56,2 OLDU

 

 Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre, mutlu olduğunu beyan eden 18 ve daha yukarı yaştaki bireylerin oranı 2021 yılında %49,3 iken bu oran 65 ve daha yukarı yaştaki bireyler için %56,2 oldu. Yaşlı bireylerin genel mutluluk düzeyi cinsiyete göre incelendiğinde, 2021 yılında erkeklerin %51,2'si, kadınların ise %60,1'i mutlu olduğunu beyan etti.

 

YAŞLI BİREYLERİN MUTLULUK KAYNAĞI %59,9 İLE AİLELERİ OLDU

 

 Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre, yaşlı bireylerin 2016 yılında en önemli mutluluk kaynağı %64,2 ile aileleri, %18,0 ile çocukları, %6,9 ile eşleri, %6,4 ile torunları iken 2021 yılında %59,9 ile aileleri, %21,5 ile çocukları, %8,1 ile torunları ve %6,2 ile eşleri oldu.

 

İNTERNET KULLANAN YAŞLI BİREYLERİN ORANI 4 KAT ARTTI

 

Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına göre, İnternet kullanan 65-74 yaş grubundaki bireylerin oranı 2016 yılında %8,8 iken bu oran 2021 yılında %32,5'e yükseldi. İnternet kullanan yaşlı bireyler cinsiyete göre incelendiğinde, erkeklerin kadınlardan daha fazla İnternet kullandığı görüldü. İnternet kullanan yaşlı erkeklerin oranı 2021 yılında %40,0 iken yaşlı kadınların oranı %25,9 oldu.

 

BATI AKDENİZ’DE BAŞI BURDUR ÇEKİYOR

 

Antalya’da, yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı  2021 yılında %9,2 oldu.

Isparta’da, yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı  2021 yılında %13,6 oldu.

Burdur’da, yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı  2021 yılında %15,7 oldu.

(Haber Merkezi)

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Önceki ve Sonraki Haberler